Porezna reforma 2017 – Porez na dobit

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma.
U nastavku donosimo najznačajnine promjene.

Promjena porezne stope poreza na dobit

Izmjenama Zakona o porezu na dobit stopa poreza na dobitak od 20% snižena je na 18%, ili 12% za poduzetnike s godišnjim prihodima nižim od 3 milijuna kuna. Nove stope primjenjivati će se na utvrđivanje dobiti za 2017.g., ali i za izračun predujmova poreza na dobit koji će se plaćati tijekom 2017. godine.

Mogućnost utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu

Poduzetnici koji imaju godišnji prihod do tri milijuna kuna imaju i mogućnost izbora načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit, odnosno moći će taj porez plaćati i prema novčanom načelu (naplaćeni prihodi i plaćeni rashodi). Ako je takav poduzetnik ujedno i obveznik PDV-a, taj način utvrđivanja moći će primijeniti samo ako i PDV obračunava prema naplaćenim naknadama. Ukoliko porezni obveznik izabere ovakav način utvrđivanja osnovice poreza na dobit, istu je obvezan primjenjivati naredne tri godine.

Ukida se mogućnost umanjenja porezne osnovice za reinvestiranu dobit

Iako se ova olakšica ukida, svi poduzetnici koji su koristili ovu olakšicu u prethodnim godinama morat će i dalje zadovoljavati kriterije za kontinuirano priznavanje olakšice.

Porezno nepriznati troškovi reprezentacije

Umjesto dosadašnjih 70% od 01.01.2017.g. porezno nepriznatim troškovima smatra se 50% troškova reprezentacije.
Pritom i dalje nije dopušteno priznavanje pretporeza po računima za reprezentaciju, što znači da se obračunati PDV uključuje u ukupni trošak reprezentacije.

Porezno nepriznati troškovi osobnih automobila

Od 01.01.2018.g. porezno nepriznatim troškom smatrat će se 50% troškova nastalih u vezi s vozilima za osobni prijevoz rukovodnih i drugih zaposlenih osoba (osim ako se na osnovi njih ne utvrđuje plaća u naravi) umjesto dosadašnjih 30%.
Međutim, od 01.01.2018.g. biti će moguće i priznavanje 50 % pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih vozila te svih povezanih troškova u vezi s njima.

Otpisi zastarjelih potraživanja/vrijednosno usklađenje

Trošak otpisa potraživanja od nepovezanih osoba sada je porezno priznat rashod ako porezni obveznik dokaže da su troškovi pokretanja postupaka za naplatu potraživanja veći od samog iznosa potraživanja ili ako poduzetnik dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrđeno da je naplata nemoguća. Navedena odredba primjenjiva je već kod pripreme prijave poreza na dobit za 2016. godinu.

Porezno se priznaje i otpis zastarjelih potraživanja do 200,00 kn od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.

Prethodni sporazum o transfernim cijenama

Zakon o porezu na dobit od 01.01.2017.g. omogućuje sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, kojim porezni obveznici mogu postići dogovor oko utvrđivanja transfernih cijena s Poreznom upravom te tako izbjeći mogućnost kasnijeg osporavanja primijenjenog modela transfernih cijena od strane Porezne uprave.

Takav sporazum treba se sklopiti prije nego što se transakcije počinju poduzimati.

Porezno priznate kamate na zajmove između povezanih osoba

Objavom Ministarstva financija kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2017. godinu iznosi 4,97%.
Osim temeljem kamatne stope od 4,97% za 2017.g. izmjenama Zakona o porezu na dobit daje se mogućnost povezanim osobama da najviše dopuštenu dužničku odnosno najnižu vjerovničku kamatu na zajmove utvrđuju i obračunavaju sukladno općem načelu tržišnosti primjenom:

1. metode usporedivih nekontroliranih cijena,
2. metode trgovačkih cijena,
3. metode dodavanja bruto dobiti na troškove,
4. metode podjele dobiti i
5. metode neto dobitka,

pod uvjetom da porezni obveznik taj način primjenjuje na sve ugovore o zajmovima između povezanih osoba.

Trebate savjet o porezima?

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER